FScada&WTScada组态软件供货清单          联系电话:186 6115 1798
         
         扬州智控组态软件有限公司“智控组态软件是本公司下属公司。

        **此价格仅针对注册地在中国大陆的公司**
        **非中国大陆地区的购买不提供增值税发票,也不包括快递费用**